Login

המחלוקת

צמצום הפעילות העיסקית

צמצום הפעילות העיסקית

לאור היותה של השבת סממן חשוב לצביון יהודי במרחב הציבורי, ולאור ערכיה החברתיים של השבת, יש לשאוף לצמצום פתיחת בתי עסק בשבת

לא לכפות סגירה

לא לכפות סגירה

הממד הדתי של השבת, כמו גם הרצון לייצר דרכה סדר חברתי, אינם משותפים לכל הציבור. לכן יש להמעיט בסגירת עסקים בשבת בכפייה

סיכום ל