Login

המחלוקת

מילטון פרידמן

על המדינה למעט ככל האפשר בחקיקה ובהתערבות בשוק העבודה ולכן כמובן שאין מקום לחוק כזה.

avia rish

אין מקום לחקיקה ישירה אך המדינה תגן על זכות העובדים במקומות העבודה לדרוש זכויות כאלו (בדומה לזכות לשבות)

יוסי צוריה

על המדינה הדואגת לאושר ולרווחת אזרחיה לחוקק חוקים מפורשים בתחום המאפשרים לכל עובד לדרוש את זכותו ולהבטיח את חזרתו לעבודה בתום השבתון (בדומה לחופשת לידה)

סיכום ל